MIP, HPT og MiHpt sonderinger

top_header

MIP-, HPT-, og MiHpt-sonderinger

Med udstyr fra Geoprobe® kan Probing.dk udføre avancerede feltundersøgelser af forurenet jord og grundvand. Resultaterne opnås straks, mens man er i felten.

Anvendelse og fordele
• Hurtig information om geologi, hydrogeologi og forureningsudbredelse
• Resultaterne er klar i felten
• Præcis beskrivelse af geologisk lagfølge
• Præsentation af resultater
• Jord- og vandprøver til dokumentation af MIP-, HPT-, og MiHpt-sonderinger
• Undersøgelse af flygtig forurening

MIP-, HPT-, og MiHpt-sondernes funktioner
• Sådan fungerer MIP-systemet
• Sådan fungerer HPT-systemet
• Bestemmelse af geologisk lagfølge
• MiHpt-profil

GC og GC/MS-analyse af bæregas
• MIP-system med gaschromatografer
• Identifikation af forureningskomponenter i delprøver

Tekniske specifikationer
• Sondering med laboratoriebil, minirig eller midirig

Metodebeskrivelse – MIP, HPT og MiHpt (pdf) (Opdateres i øjeblikket – kontakt evt. Christian Buck)

Anvendelse og fordele

Hurtig information om geologi, hydrogeologi og forureningsudbredelse

Ved undersøgelser med MIP-, HPT-, og MiHpt-sondene opnås hurtige og præcise informationer om geologi, hydrogeologi og forureningsudbredelse. Undersøgelsesresultater og målinger genereres samtidigt. Både geologi, hydrogeologi og forureningsudbredelse kortlægges horisontalt og vertikalt – det sker ved hydraulisk nedramning af sonderne.

Resultaterne er klar i felten

Undersøgelsens resultater er klar on-line, mens man er i felten. Det betyder, at man løbende kan tilrettelægge sin undersøgelse på baggrund af de data, man allerede har indsamlet. Med andre ord undgår man de ulemper, der er ved traditionelle boringer, nemlig den faseopdelte og afgrænsede undersøgelse, som skyldes ventetid i forbindelse med laboratoriernes analysearbejde. Resultaterne af en undersøgelse kan følges direkte i felten eller via en on-line rapportering på vores kundeportal.

Præcis beskrivelse af geologisk lagfølge

Traditionelle boremetoder giver risiko for opblanding af jorden. Derfor kan man let komme til at overse detaljer i den geologiske lagfølge. I en lerformation kan det for eksempel være vanskeligt at opdage en sandslire af få centimeters tykkelse. Denne information er imidlertid vigtig i en impermeabel jordmatrix. Det skyldes, at forureningstransport typisk sker i sådanne lag.

Præsentation af resultater

Kunden beslutter selv, hvordan undersøgelsens resultater skal præsenteres. Det kan ske i en simpel datarapport, men det kan også ske i en mere detaljeret miljørapport, som kan danne grundlag for det videre sagsforløb. Data kan samtidig præsenteres grafisk i 2- eller 3D, hvor forskellige farvekoder viser forureningsudbredelsen.

1-1
Geologisk snit udarbejdet på baggrund af kontinuerte vertikale ledningsevnemålinger samt intakt jordprøvetagning. Kortlægningen giver et billede af de geologiske forhold på lokaliteten.

1-2
Forureningsprofil udarbejdet på baggrund af kontinuerte vertikale målinger. Analyserne foretages i felten, og sammen med de geologiske forhold giver de et godt billede af, hvor forureningen er bundet i jordmatricen.

1-3
Eksempel på 3D modellering af forureningsdata.

Jord- og vandprøver til dokumentation af MIP-, HPT-, og MiHpt-sonderinger

MIP-, HPT-, og MiHpt-sonderinger kan med fordel kombineres med, at man udtager prøver af jord eller vand til akkrediteret analyse på et laboratorium. På den måde opnår man både stor sikkerhed og dokumentation for feltarbejdet.

Undersøgelse af flygtig forurening

Undersøgelser med MIP er velegnet til undersøgelser af flygtig forurening med f.eks. chlorerede opløsningsmidler. Derimod anbefaler Probing.dk, at tungere forureninger med f.eks. gasolie undersøges på anden vis.

MIP-, HPT og MiHpt sondernes funktioner

MIP-systemet anvendes til undersøgelser af jord og grundvands indhold af flygtig forurening. HPT-systemet anvendes til kortlægning af jordlagenes hydrauliske ledningsevne samt niveau for grundvandsspejlet. Der findes separate sonder installeret med henholdsvis MIP-systemet og HPT-systemet samt en MiHpt-sonde, hvor de to systemer er samlet i en sonde. Fælles for alle 3 sonder er at der i sonderne også er installeret en dipol til målinger af jordens elektriske ledningsevne.

Sådan fungerer MIP-systemet

MIP er en forkortelse for ”Membrane Interface Probe”. MIP-sonden består af et dipolsystem, som kan måle jordens ledningsevne, og en permeabel membran. Gennem den permeable membran transporteres flygtig forurening i jordmatricen ind i bæregassen på bagsiden af membranen. Det sker ved hjælp af passiv diffusion. Derfra føres forureningskomponenterne i bæregassen videre til bilens måleudstyr, hvor indholdet af forureningskomponenter måles.

MIP-sondens permeable membran opvarmes til ca. 120 °C. Opvarmningen af sonden medfører en forhøjet afdampning af forurening fra jorden omkring den opvarmede menbran. Ved hjælp af diffusion gennem den permeable membran opsamles forureningsdampene i bæregassen som føres retur til laboratoriebilen.

Idet bæregassen når måleudstyret i bilen, analyseres indholdet af forureningskomponenterne. Resultaterne angives i relative koncentrationer. Det skyldes dels en unaturlig høj koncentration omkring den opvarmede sonde, dels at bæregassen fortynder forureningskoncentrationerne.

Et temperaturfald på MIP-sondens membran kan endvidere give en indikation på tilstedeværelsen af et grundvandsspejl.
1-4
Skitse af MIP-systemet

Rig m Torben
MIP-, HPT-, og MiHpt-sonde nedrammes 1 fod ad gangen, samtidig med at målinger logges kontinuerligt

Sådan fungerer HPT-systemet

HPT-systemet fungerer ved at man gennem en membran trykker et konstant vandflow ud i jordformationen under nedpresningen af sonden. På bagsiden af membranen måler man modtrykket, hvilket giver et mål for jordens permabilitet og hydrauliske ledningsevne. Resultatet giver en idé om, hvor og hvor hurtigt en eventuel grundvandsforurening strømmer i de permeable lag, og kan bruges i forbindelse med kortlægning af forureningen samt ved design af afværgeforanstaltninger ved eksempelvis injektion af stoffer til nedbrydning af forureningen.

Med HPT-systemet er det endvidere muligt at udføre målinger der viser et ca. niveau for grundvandsspejlet i jordformationen.

Bestemmelse af geologisk lagfølge

Jordens ledningsevne benyttes til at bestemme den geologiske lagfølge. Det kan eventuelt ske ved korrelation med HPT-resultater samt de jorder, man eventuelt har taget.

Finkornede jordarter som ler og silt har en ledningsevne, der er væsentligt højere end hos grovkornede aflejringer som sand og grus. Ledningsevnen måles i enheden milli-Siemens pr. meter (mS/m).

MiHpt-profil

Data fra MiHpt-sonderingen samles i en MiHpt-profil. Den kan benyttes til at tolke data for jordens hydrauliske- og elektriske ledningsevne, forureningsindhold, placering af grundvandsspejl mv.
Eksempel MiHpt med EC- FI og XS-detektor3
MiHpt-profil

Analyse af bæregas med ECD, FID, XSD og GC/MS

MIP-system med multiple detektorer og gaschromatograf MS

Probing.dk har bygget MIP-systemet således at indholdet af flygtige stoffer i bæregassen fra MIP-sonden kontinuert registreres af en FI-, EC- og XS-detektor. Herudover udtages er punktvise delprøver af bæregassen til semikvantitativt analyse af flygtige stoffer på GC/MS. Probing.dk er et af de få firmaer i verden, der har kombineret udstyret på denne måde.

Ved den kontinuerte analyse måles summen af flygtige stoffer i gassen. Ved de semikvantitative analyser af delprøven er det derimod indholdet af enkeltstoffer, som måles. I modsætning til mange andres Geoprobesystemer, kan Probing.dk således skelne mellem forskellige typer af forurening i områder med blandingsforureninger.

Identifikation af forureningsstoffer i delprøver

Typisk måler vi med GC/MS indholdet af BTEX og chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, herunder 1,1,1-trichlorethylen, trichlorethylen og tetrachlorethylen, dichlorethylener og vinylchlorid. Samtidig screenes for mange 1.000 forskellige stoffer med molmasser mellem 45 og 300 g/mol.

Tekniske specifikationer

Sondering med laboratoriebil, minirig eller midirig

Som udgangspunkt anvendes laboratoriebilen til hele undersøgelsesarbejdet. Hvis sonderingerne er dybe eller hvis adgangsforholdene er begrænset udfører Probing dk undersøgelsen i en kombination af laboratoriebil sammen med minirig eller midirig. Både laboratoriebil, minirig og midirig er udstyret med hydraulisk nedramningsudstyr, som betyder, at vi kan udføre sonderinger ned til 30 meter under terræn. Der kan som udgangspunkt udføres op til 30 sonderingsmeter pr. dag, hvis sammensætningen af geologi tillader det. Hvis hårde/stenede jordlag betyder, at nedramning ikke er muligt har Probing.dk udviklet en metode hvor en hulsnegl anvendes til forboring for at fjerne eller løsne kompakteret materiale/sten. MIP-sonden føres til det hårde/stenede jordlag. Laget gennembores med en hulsnegl, hvorefter sonderingen MIP-sonderingen fortsættes.

Laboratoriebil Mercedes Vario
Bilens dimensioner Længde: 7,2 m
Bredde: 2,2 m + sidespejle
Højde – flytning/arbejde med hammer: 2,85/3,00 m
Vægt: Ca. 7,5 tons
Midi – rig Geoprobe 7822DT Længde – flytning/arbejde: 3,40/4,50 m
Dimensioner og vægt Bredde – flytning/arbejde: 1,80/1,90 m
Højde – flytning/arbejde: 2,40/4,80m – Kan dog gå ned til 3,9 m
Vægt: 3,8 tons
Sondediameter Under nedpresning med bilen: 31,8 mm.
Håndsondering: 12-25 mm
Andre sondetyper kan anvendes sammen med analyseudstyret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *