Anvendelse

top_header

Anvendelsesmuligheder og undersøgelsesformål

Probing.dk råder over et af markedets mest avancerede udstyr til feltundersøgelser af jord- og grundvandsforurening.

Probing.dk’s ydelser og produkter anvendes til en række forskellige undersøgelsesformål.

Her er en række eksempler på opgavetyper, hvor Probing dk har erfaring og konpetence i at levere det nødvendige undersøgelsesgrundelag.

• Undersøgelser af udviklingsgrunde, hvor arealanvendelsen typisk ønskes ændret fra industri til følsom arealanvendelse, det vil sige undersøgelser iht. § 8 i jordforureningsloven.
• Undersøgelse af forurening på industriejendomme i forbindelse med f. eks. køb og salg.
• Myndighedernes V2 forureningskortlægning af ejendomme i henhold til jordforureningsloven.
• Myndighedernes videregående undersøgelser af kortlagte ejendomme.
• Indsamling og håndtering af feltdata i forbindelse med udarbejdelse af konceptuel oprensningsstrategi.
• Grundvandmonitering i dybdespecifikke niveauer, f. eks. i forbindelse med overvågning af trykgradienter med pejling af vandstand i vandførende lag i oplandet til vandindvending.
• Opbygning af varslingssystem for grundvandstruende forureninger i højereliggende grundvandsmagasiner

Undersøgelserne indeholder typisk

• Screeninger efter ukendt forurening med GC/MS.
• Afgrænsning og karakterisering af erkendt forurening med Geoprobe® MIP og Hasite INFICON® GC/MS.
• Kortlægning af forurening med Geoprobe® MIP, kerneprøver, vandprøver, poreluft og hydrogeologiske felttests til ”TRIAD approach” undersøgelser.
• Afklaring af om forureningen udgør en risiko for grundvand og indeklima.
• Vertikal og horisontal forureningsundersøgelse og kortlægning med Geoprobe® MIP og Hapsite INFICON® GC/MS i umættet og mættet zone på industrielle og private grunde, hvor der er mistanke om forurening med flygtige stoffer.
• Prøvetagning af intakte jordkerner med Geoprobe® ”Direct push” udstyr til kemisk analyse til brug ved karakterisering af en forurening, herunder beregning af forureningsmasse og udvaskning af forurening til grundvand.
• Prøvetagning af intakte jordkerner med Geoprobe® ”Direct Push” udstyr til geologisk karakterisering herunder f.eks. måling af hydrauliske egenskaber, sprækkedannelser og andre fysiske parametre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *